2410252596 Φιλίππου 2, Λάρισα gkaranika9@gmail.com